• Право на пристап до информации од јавен карактер е обезбеден со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република ...